คุณสมบัติทางกายภาพของโซเดียม dichromate
Sep 19, 2018

อักขระและลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกสีส้มแดง ง่าย hygroscopic

จุดหลอมเหลว (℃): 357 (ได)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1): 2.35

จุดเดือด (℃): 400 (ได)

สูตรโมเลกุล: Na2cr2o7 2H2O

น้ำหนักโมเลกุล: 297.99 ละลาย: ละลายในน้ำ ไม่ละลายในแอลกอฮอล์